Informace o ochraně osobních údajů – POO2

Naše společnost PYTLÍK, a.s., IČO: 264 59 990, sídlem Bečovská 1326/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 15550, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže základní informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme

PYTLÍK, a.s, IČO: 264 59 990
sídlem Bečovská 1326/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 15550

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat

PYTLÍK, a.s, IČO: 264 59 990
sídlem Bečovská 1326/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 15550        

Kontaktní osoby:
Michal Kadlec, e-mail: michal.kadlec@pytlik.cz
Jitka Švihelová, e-mail: jitka.svihelova@pytlik.cz

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme

Osobními údaji, které budeme v souladu se zásadami zpracování osobních údajů (čl. 5 odst. 1) GDPR) zpracovávat, jsou údaje, které se vztahují k dále vymezenému účelu zpracování, kdy jde zejména o tyto osobní údaje:

a) vaše jméno, popřípadě jména a vaše příjmení, popřípadě více příjmení;

b) vaše adresa pro doručování;

c) vaše e-mailová adresa;

d) vaše telefonní číslo.

Shora uvedené osobní údaje budou ve vztahu k vaší osobě zpracovávány, jen bude-li to nezbytné pro stanovený účel, tj. nebude-li tato potřeba, potom nebudou některé z osobních údajů tak, jak jsou shora uvedeny, ve vašem případě požadovány a tudíž nebudou ani zpracovávány.

Za účelem potvrzení vaší identity jako subjektu údajů při výkonu vašich práv, tj. aby bylo zřejmé, že komunikujeme právě s Vámi, bude po Vás naší společností požadováno, abyste uvedli identifikátor, kterým je vaše jméno a příjmení a vaše e-mailová adresa. Vaše identita může být ověřena i jinými obecně přijatelnými způsoby určení totožnosti, zejména pak při osobním kontaktu předložením dokladu totožnosti či užitím zaručeného, uznávaného či kvalifikovaného elektronického podpisu pro případ elektronické komunikace

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem přímé marketingové komunikace spočívající v zasílání našich obchodních sdělení za účelem nabídky našich produktů a služeb.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti jako správce. Oprávněný zájem spočívá v možnosti nabízet Vám naše produkty, resp. služby a s tím související možnost uzavření nových smluv mezi námi a Vámi.

Pokud bychom hodlali vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel uvedený v tomto bodě, poskytneme Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost externí činnosti, např. služby spočívající v doručování zásilek.

6. Úmysly správce

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Naše společnost bude mít uložené vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš oprávněný zájem. Doba uložení osobních údajů bude pravidelně přezkoumávána.

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva a jaké máme my povinnosti

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od naší společnosti přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak (tedy osobní údaje jsou zpracovávány), máte právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vaši osobu.

Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, tj. za druhou kopii a každou další, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) vznesli jste z důvodu týkajících se vaší konkrétní situace námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování anebo jste v případě, že se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, vznesli námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se k naší společnosti.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že se právo na výmaz neuplatní zejména, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje;

c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud byste popírali přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud byste z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznesli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Budou-li splněny podmínky pro uplatnění práva vznést námitku a vznesete-li tuto námitku, máte dále právo na výmaz a právo na omezení zpracování tak, jak jsou tato práva shora uvedena.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo na informace

Informace vztahující se ke zpracování osobních údajů Vám poskytujeme písemně. Ve vhodných případech Vám informace také poskytneme v elektronické formě.

Máte právo, pokud o to požádáte, aby vám byly informace vztahující se k ochraně osobních údajů poskytnuty ústně. Pro tento případ bude muset být prokázána vaše identita. Pro případ ústního poskytnutí informací vztahujících se k ochraně osobních údajů prosím kontaktujte nás elektronickou formou na e-mailovou adresu: michal.kadlec@pytlik.cz .

9. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů pro účely tak, jak jsou vymezeny v této informaci, je potřebné pro nabízení našich produktů a služeb vaší osobě.

Poskytnutí osobních údajů není dáno zákonným a ani smluvním požadavkem a nejste povinni osobní údaje poskytnout. Z neposkytnutí osobních údajů vám neplynou žádné důsledky, krom nemožnosti provádění přímého marketingu ze strany naší společnosti.

10.Automatizované rozhodování, profilování

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoli právní účinky.

11. Stížnost

Pokud byste měli výhrady proti naší činnosti jako správce osobních údajů, anebo proti činnosti příjemců, kterým byly poskytnuty osobní údaje, prosím obracejte se na nás s vašimi stížnostmi, a to v písemné formě na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 této informace. Je třeba, aby bylo ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co ve stížnosti konkrétně namítá. Tímto ustanovením není dotčeno vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

===============================================

Zpět na úvodní stranu GDPR ZDE

Zpět na rozcestník GDPR ZDE