Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Naše společnost PYTLÍK, a.s., IČO: 264 59 990, sídlem Bečovská 1326/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 15550, je správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování Vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže základní informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu Vašich práv.

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme

PYTLÍK, a.s, IČO: 264 59 990
sídlem Bečovská 1326/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 15550

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat

PYTLÍK, a.s, IČO: 264 59 990
sídlem Bečovská 1326/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 15550        

Kontaktní osoby:
Michal Kadlec, e-mail: michal.kadlec@pytlik.cz
Jitka Švihelová, e-mail: jitka.svihelova@pytlik.cz

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a produktů, případně i za účelem nabídky našich služeb, resp. produktů.

Právní základ zpracování osobních údajů záleží na konkrétním případě zpracování osobních údajů. V převážné většině je tímto právním základem splnění smlouvy, kterou společně uzavíráme. Právním základem však může být také vámi udělený souhlas, splnění naší právní povinnosti či náš oprávněný zájem, jsou-li naplněny podmínky dané GDPR.

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost externí činnosti, např. služby spočívající v doručování zásilek.

6. Úmysly správce

Naše společnost nemá úmysl předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Naše společnost bude mít uložené Vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat Vaše osobní údaje a dále v době následující po skončení vašeho posledního smluvního vztahu s naší společností v rozsahu odpovídajícím našim povinnostem podle obecně platných právních předpisů.

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva [1]

Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu
Právo na výmaz
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
Právo odvolat souhlas
Právo vznést námitku

9. Všechny další informace týkající se Vašich práv a zpracování Vašich osobních údajů naleznete ZDE.

 


[1] Tato práva se mohou lišit podle konkrétní situace tak, jak je předvídána GDPR.